Attīstības plāns

Skolas attīstības prioritātes 2008.- 2011.gadam.

Pamatjoma

2008./09.

2009./10.

2010./11.

 

Mācību saturs

Daļēja jaunā satura ieviešana vidējā izglītībā.

Jauno vidējās izglītības standartu ieviešana pilnā apjomā.

Analītiskā un korekciju darbība visos līmeņos  par jaunā izglītības satura apguvi.

 

Mācīšana un

mācīšanas

Efektīvu mācību metožu iedzīvināšana un skolēnu darbības aktivizēšana mācību procesā.

Valodas apguve ikvienā mācību stundā.

Audzēkņu personīgās atbildības, pašanalīzes un pašvērtējuma loma motivācijas un augstvērtīgu mācīšanās rezultātu sasniegšanā.

Abpusēji atbildīgs uz labiem mācību darba rezultātiem orientēts, sadarbību akcentējošs mācību process.

 

Skolēnu

sasniegumi

Jauno tehnoloģiju izmantošana tematisko un noslēguma pārbaudes darbu rezultātu analīzē visos mācību priekšmetos.

Rezultāta izmantošana skolēnu sasniegumu uzlabošanai, un pašvērtējuma iemaņu veidošanai.

Mācību sasniegumu savlaicīga diagnostika no skolotāja puses un pašvērtējums par tēmas apguvi no skolēnu puses. Individuālo konsultāciju izmantošana pārsvarā korekciju un vielas apguves uzlabošanai pirms pārbaudes darbiem.

Skolēnu mācību sasniegumi kā rezultāts gan skolēna, gan skolotāja mērķtiecīgi virzītam, savlaicīgi koriģētam, apzināti plānotam kopdarbam.

 

Atbalsts

skolēniem

Skolēnu iesaistīšana savas mācību darbības plānošanā, izvērtēšanā. Pašanalīzes un pašvērtējuma iemaņu apzināta veidošana visos vecuma posmos.

Skolēnu līzpārvaldes iesaistīšana skolas pasākumu izvērtēšanā.

Skolēnu prasme pašiem analītiski izvērtēt savas iespējas uzlabot mācību sasniegumus un izmantot piedāvātas atbalsta iespējas. Apzināta savas darbības plānošana lai iegūtu maksimālu atbalstu augstvērtīgu mācību rezultātu sasniegšanā.

Atbalsta sistēma, kas orientēta uz arvien augstvērtīgāku mācību rezultātu sasniegšanu, kuru nodrošina pedagogi un skolas atbalsta dienesti, bet, galvenais, izprot un apzināti izmanto pats skolēns.

Skolas vide

Skolas telpu pārbūve, lai nodrošinātu darba reorganizāciju vienā ēkā.

Informatīvās vides uzlabošana, skolas IMC telpu pārbūve.

Stadiona pilnvērtīga izmantošana sporta stundās.

Skolas gaiteņu labiekārtošana. Tehniskā personāla darbības optimizācija.

Modernas, mūsdienīgu mācību procesu nodrošinošas mācību tehnoloģiju vides pieejamības nodrošināšana kabinetos, matemātikas un dabas zinību kabinetu nodrošināšana ar interaktīvajām tāfelēm, dokumentu kamerām.

Pozitīvas, sadarbību veicinošas, skolēniem un skolotājiem draudzīgas vides nodrošinājums, kas ļauj izmantot modernās tehnoloģijas un individuālu atbalstu katram skolēnam mācību procesā. Veicina garīgu un fizisku attīstību atbilstoši katra spējām.

Resursi, atbalsts pedagogiem

Pedagogu kompetenču pilnveide, nodrošinot metodisku atbalstu un labākās pieredzes popularizēšanu. Pedagogu tālāizglītības nodrošināšana veiksmīgai vidējās izglītības standartu ieviešanai. Projektu pieredzes un materiālu izmantošana ikdienas mācību darbā.

Pedagogi kompetenti un radoši izmanto skolas vides iespējas mūsdienīga, kvalitatīva mācību procesa īstenošanā. Kopā ar skolēnu plānu mācību darbības un rezultātu korekcijas iespējas.

Kompetenti, savu tālākizglītību plānojoši skolotāji, kuri optimāli izmanto mūsdienīgās tehnoloģijas mācību procesā un tā rezultātu analīzē, veido sadarbību veicinošu un personības attīstību sekmējošu mācību vidi, kopā ar skolēnu analizē un plāno mācību procesu.

Skolas darba organizācija,

vadība un

kvalitātes

nodrošināšana

 

 

 

 

 

 

 

Sistēmiska, analītiska pieeja projektu pieredzes un labas prakses piemēru ieviešanā skolas mācību un metodiskajā darbā.

Skolotāju maksimāla iesaistīšana skolas darbības analīzē un tālākās darbības plānošanā.

Skolas darbības progresa ziņojums, kā nozīmīgs solis skolas attīstībā gada laikā.

Skolas pašanalīzes sistēmas pilnveide ar optimālu atbildības deliģēšanu un pedagoģiskā procesa harmonizēšanu. Visiem skolas darbiniekiem saprotama un akceptēta skolas vadības sistēma, kuras veidošanā iesaistīti visi skolotāji.

Skola kā vienots, mērķtiecīgi un radoši strādājošs organisms, kur katrs jūt atbildību par skolas tālāku attīstību, izprot prioritātes, plāno, analizē un virza savu darbu to sasniegšanai.