Uzņemšanas noteikumi

SALASPILS NOVADA DOME
Salaspils novada pašvaldības iestāde
Salaspils 2.vidusskola

Reģ.Nr.4313901092

Skolas ielā 6, Salaspilī, LV-2121,tālr. 67947009, tālr./fakss 67947732, e-pasts: vsk2@latik.lv

KĀRTĪBA Nr. 13

Salaspilī

Salaspils 2.vidusskolas
KĀRTĪBA BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ

2011.gada 2.februārī

Izdota saskaņā ar

Vispārējā izglītības likuma 31.pantu,

32.panta pirmo, otro un

trešo daļu

1. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32.panta otro daļu vecāki (aizbildņi) piesaka bērnu mācībām Salaspils 2.vidusskolas 1.klasē tajā kalendārajā kad, kad bērnam aprit 7 gadi.

2. Bērnam tiek nodrošināta izglītības programmas apguve vispārējās izglītības iestādē.

3. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32.panta trešo daļu atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais (turpmāk-bērns) var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u).

4. Pēc vecāku (aizbildņu) vēlmēm, izglītības iestāde un pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u), bērns 1.klasē var mācīties mājmācībā šādos gadījumos:

bērns ar grūtībām iekļaujas kolektīvā,

bērnam ir slikts veselības stāvoklis,

bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt.

5. Ja īpašu apstākļu dēļ bērns nav uzsācis mācības vecumā, kurā jāuzsāk pamatizglītības programmas apguve saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un šo kārtību, jautājumu par viņa izglītošanu pēc saskaņošanas ar vecākiem (aizbildņiem) koordinē Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta daļas speciālisti.

6. Uzņemot bērnus 1.klasē, izglītības iestādē nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus.

7. Vispārējās izglītības iestādes direktoram, komplektējot 1.klases, jāievēro Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un 2005.gada 1.novembra MK noteikumu Nr. 822”Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” prasības.

8. Bērna pieteikšana izglītības iestādē notiek no katra gada 14.februāra līdz karta gada 17.jūnijam.

9. Komplektējot 1.klasi:

9.1. uzņem bērnus, kuriem tā ir dzīvesvieta Salaspils novada administratīvajā teritorijā;

9.2. ja ir izpildītas 9.1.punkta prasības, tad jāuzņem bērni, kuriem izglītības iestādē pamatizglītības programmā mācās brāļi vai māsas;

9.3. ja ir izpildītas 9.1. un 9.2.punkta prasības, var uzņemt izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērnus;

9.4. ja ir izpildītas 9.1., 9.2. un 9.3.punkta prasības, tad izglītības iestāde var uzņemt bērnus, kuri nedzīvo izglītības iestādes teritorijā;

9.5. tiek ņemta bērna vecāku (aizbildņu) vēlme attiecībā uz klases audzinātāja izvēli.

10. Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību, kā arī iesniedz iesniegumu (pielikumā). Izglītības iestādes direktors vai pilnvarots darbinieks iesniedzēja klātbūtnē reģistrē iesniegumu.

11. Pamatojoties uz iesniegumiem, to saņemšanas kārtībā tiek veidots 1.klases pretendentu saraksts, kurā tiek norādīts iesnieguma iesniegšanas datums, bērna vārds un uzvārds, deklarētā dzīves vieta. Saraksts tiek veidots šīm vajadzībām iekārtotā žurnālā, kam ir cauršūtas un numurētas lapas lapu skaits ir apliecināts. Uzņemot bērnu 1.klasē, pretī uzvārdam tiek izdarīts ieraksts „uzņemts”. Ar pretendentu reģistrācijas žurnālu var iepazīties vecāki, Salaspils novada domes pārstāvji un citu kontrolējošu institūciju pārstāvji.

12. Izglītības iestāde 10 dienu laikā pēc 1.klašu komplektācijas pabeigšanas rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.

13. Atteikuma gadījumā izglītības iestādes vadītājs sniedz argumentētu rakstisku atbildi vecākiem (aizbildņiem) un nosūta atbildes kopiju Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta daļai.

14. Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vecāki (aizbildņi) līdz katra gada 17.jūnijam attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz šādus dokumentus:

14.1. medicīnisko karti 026/u;

14.2. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīnas kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskajām vakcinācijām;

14.3. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu (pēc salīdzināšanas ar oriģinālu);

14.4. izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā. Izziņas neesamība nav arguments atteikt bērnu uzņemt 1.klasē.

15. Uzņemšanu izglītības iestādē ne vēlāk kā līdz katra gada 31.augustam noformē ar izglītības iestādes direktora rīkojumu, iepriekš LIIS datu bāzē pārliecinoties vai bērns nav uzņemts citā izglītības iestādē.

16. Izglītības iestādei 3 dienu laikā pēc bērna iestāšanās izglītības iestādē vai izstāšanas no izglītības iestādes jāveic nepieciešamās izmaiņas LIIS datu bāzē.

Direktore                                                                             V.Bogdāne-Rogozina